JOBS

Content Reviewer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

ตำแหน่งของผู้ค้นหาเนื้อหามีความสำคัญมากในโลกปัจจุบันของผู้คนที่ใช้โซเชียลมีเดีย เนื่องจากมีรายละเอียดมากมายที่ต้องตรวจสอบความสอดคล้อง นักวิจัยจึงเป็นผู้สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎของเครือข่ายออนไลน์นั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อช่วยสร้างสรรค์โลกออนไลน์ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

 

เราต้องการอะไรจากคุณ

ต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในการเขียนและแก้ไขเนื้อหาทั้งเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เช่น บทความ โฆษณา เนื้อหาสั้น ๆ บนโซเชียลมีเดีย เป็นต้น


มีประสบการณ์ด้านการจัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียเป็นข้อดี


ต้องสามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาและตารางเวลาที่กำหนดได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สนับสนุนทีมพันธมิตรด้านเนื้อหาในการระบุ รับสมัคร และเป็นพันธมิตรกับผู้สร้างที่หลากหลาย
2. ขยายความพยายามเข้าถึงผู้สร้างเนื้อหาและการบำรุงรักษาเป็นรายสัปดาห์
3. ตรวจสอบเนื้อหาของผู้สร้างและแสดงความคิดเห็น
4. ออกแบบเนื้อหาด้านการสื่อสาร เช่น จดหมายข่าว และปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้สร้างเพื่อการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาชุมชนผู้ใช้ที่มีอิทธิพลในระยะยาว

Web Developer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บ
 • ทักษะในการเขียนโปรแกรม
 • ตรรกะ และการแก้ปัญหา
 • มีประสบการณ์ใน Java Script

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาไอที วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ใน Java Script Framework อย่างน้อย 3-4 ปี
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Responsive, HTML & CSS, JavaScript, JSON, REST API
 • ทักษะที่แข็งแกร่งในการเขียนโปรแกรม ตรรกะ และการแก้ปัญหา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำงานร่วมกับทีมวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจ
  พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ตอบสนองโดยใช้ Java Script frameworks
  โมดูลโปรแกรมการเข้ารหัสและการทดสอบเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการออกแบบ
  แก้ไขข้อบกพร่องที่นักวิเคราะห์ธุรกิจส่งมา
  เตรียมเอกสารทางเทคนิค
  ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้า

Digital Marketer

ใครที่เหมาะกับตำแหน่งนี้ ?

 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถทำงานเป็นกะกลางวันหรือกลางคืนได้
 

เราต้องการอะไรจากคุณ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือการตลาดได้ เช่น Google, Facebook, SEO, SEM, Analytics, Line, etc. 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการทำเนื้อหาโฆษณาให้เหมาะกับการตลาดออนไลน์ในแต่ละช่องทาง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ ประสิทธิภาพการดำเนินการ รวมถึงงบประมาณการใช้จ่าย เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
 • ดูแลสื่อ Social Media เช่น Google, Facebook, Instagram, Line, Website, etc.
 • สื่อสารกับผู้ใช้บริการทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
 • สามารถทำงานเป็นกะกลางวันหรือกลางคืนได้